U bent hier

Resultaten

Beste studenten

De Facultaire Permanente Onderwijscommissie Wetenschappen (FPOC) heeft in zijn vergadering van 29 maart 2011 een bespreking gewijd aan het Onderwijsproject Alternatieve Semesterindeling.

Met dit project werd voor de bacheloropleidingen wiskunde en fysica onderzocht hoe de tijd zo efficiënt mogelijk kan ingedeeld en gebruikt worden, zowel op het niveau van een semester als op het niveau van een week, een dag en zelfs binnen een lesuur. Hieruit bleek dat t.o.v. ons huidige systeem het aantal hoorcolleges best beperkt kan worden, waardoor er ruimte vrijkomt voor studeertijd die de student zelf kan indelen. De studeeractiviteiten van de student worden best wel aangestuurd tijdens de contactmomenten. Dit kan bv. door over te gaan van een presentatie-uitwerkingsmodel, waarbij de student onvoorbereid naar het hoorcollege komt en pas een tijd erna de leerstof verwerkt, naar een voorbereidings-feedbackmodel, waarbij contacttijd vooral gebruikt wordt om feedback te geven op eerder bekeken leerstof. In ieder geval moet rekening gehouden worden met de grenzen van de verwerkingscapaciteit van de student, ook binnen het kader van een les: studenten onthouden zeer weinig van een klassiek gegeven hoorcollege. Daarom is het van groot belang dat studenten geactiveerd worden tijdens de les, door ze zelf actief te laten redeneren en te reflecteren of actief aan de slag te laten gaan. Ook links leggen met de praktijk en de nadruk leggen op het “waarom” in plaats van het “wat” zijn technieken die de docent kan gebruiken. Verder zorgen frequente deadlines (permanente evaluatie) voor een optimale werkspreiding, hetgeen de retentie en diepe verwerking van de leerstof in de hand werkt en ervoor kan zorgen dat de bezinking onmiddellijk begint. Tenslotte bleek uit de studie dat de combinatie van deze veranderingen met een serieel bloksysteem, waarbij slechts enkele vakken tegelijkertijd gedoceerd worden gedurende een beperkte periode, verschillende voordelen heeft. Zo stijgt de slaagkans zonder het niveau te verlagen, en studenten zijn meer “bij”.

Deze conclusies werden uitvoerig gepresenteerd en besproken met alle betrokken actoren, hetgeen extra documentatie opleverde via verschillende kanalen:

  • een initiële bespreking op de FPOC en het Uitgebreid Faculteitsbestuur
  • een informatiesessie voor docenten en de terugkoppeling na deze sessie
  • een informatiesessie voor studenten en de terugkoppeling hierna
  • de resultaten van een uitgebreide studentenbevraging
  • de besprekingen op de permanente onderwijscommissies wiskunde en fysica
  • de standpuntnota van het OOR: de overkoepelende onderwijsraad Wetenschappen
  • de standpuntnota van Wina: de studentenkring van wiskundigen, informatici en fysici

Na een grondige analyse en bespreking van de standpunten en bezorgdheden, zowel van studenten als van de docenten, heeft de vergadering ermee ingestemd om verdere stappen te zetten in de uitwerking van de hoger beschreven aanpak. Die is erop gericht om zowel de praktische bezwaren van de studenten, in het bijzonder met betrekking tot de studiedruk en het sociaal leven, als de impact op de onderwijsorganisatie voor studenten en docenten te onderzoeken bij een eventuele implementatie van een alternatieve semesterindeling. Dit zal opgenomen worden door de facultaire werkgroep onderwijs, die ter verdere ondersteuning ook een nieuwe aanvraag voor een onderwijsproject zal indienen. De belangrijkste doelstelling van dit project is om te komen tot een jaarindeling waarbij de totale blok- en examenperiode aanzienlijk wordt gereduceerd gecombineerd met de uitbouw van een stimulerende leeromgeving met meer oog voor voorbereiding, feedback en evaluatie in het leerproces. Hoe dit concreet ingevuld zal worden vergt nader onderzoek en daarom wordt er op dit moment geen voorstel van semesterindeling vooropgesteld.

Peter Lievens, decaan
Mattia Walschaers, student-lid Faculteitsbestuur