U bent hier

Onderwijswerking

Onderwijswerkgroep

Wina is als faculteitskring van de opleidingen fysica, informatica, wiskunde en alle aanvullende opleidingen zoals sterrenkunde verantwoordelijk voor het aanstellen van vertegenwoordigers voor de onderwijsraden van deze opleidingen en de departementen die deze opleidingen inrichten. De vertegenwoordigers voor deze onderwijsraden worden steeds democratisch verkozen tijdens de verkiezingen vlak na de Paasvakantie voor het academiejaar nadien. Eventuele vrije plaatsen worden aan het begin van het academiejaar opgevuld door geïnteresseerde studenten die zich hiervoor kandidaat stellen. Deze kandidaturen worden zorgvuldig gewikt en gewogen door de Onderwijswerkgroep.

De Onderwijswerkgroep is een onafhankelijk orgaan binnen Wina dat alle verkozen vertegenwoordigers groepeert voor de opleidingen waarvoor Wina verantwoordelijk is. De Onderwijswerkgroep komt typisch twee of drie keer per semester samen om te discussiëren over opleidingoverschrijdende onderwijsdossiers. Verder is zij ook bevoegd voor het invullen van eventuele vrije plaatsen in de onderwijsraden van de opleidingen, departementen en de faculteit.

Samenstelling

Een overzicht van alle studentenvertegenwoordiges is beschikbaar op deze pagina.

Groepen? Faculteiten? Departementen? Opleidingen?

De universiteit is een erg omvangrijke instelling die over een hiërarchische structuur beschikt om de werking enigszins vlot te doen verlopen. Op het hoogste niveau in deze hiërarchie kunnen we drie groepen identificeren. Dit zijn de groepen Biomedische Wetenschappen, Humane Wetenschappen en de voor ons belangrijke groep Wetenschap & Technologie. Deze laatste groep bestaat op zijn beurt uit drie faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen) en veertien departementen. Voor Wina zijn voornamelijk de departementen Computerwetenschappen, Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde van belang.

Iedere faculteit groepeert een aantal verwante opleidingen. Zo biedt de Faculteit Wetenschappen onder andere een Bachelor in de wiskunde en een Master in de fysica aan. Deze opleidingen worden in opdracht van de faculteiten ingericht door de departementen. Zo biedt het Departement Computerwetenschappen een Bachelor in de informatica aan in opdracht van de Faculteit Wetenschappen en een Master in de ingenieurswetenschappen optie computerwetenschappen in opdracht van de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Naast deze onderwijstaken wordt er in de departementen ook heel wat onderzoek verricht. Om dit onderzoek vlot te doen verlopen zijn de departementen verder opgedeeld in afdelingen en tenslotte onderzoeksgroepen.

Onderwijsraden

Faculteitsraad

Wina vaardigt vertegenwoordigers af voor drie verschillende onderwijsraden. Op het niveau van de faculteit vinden we met de Faculteitsraad Wetenschappen het hoogste beslissingsorgaan binnen onze faculteit terug. De Faculteitsraad treedt op als kiescollege (bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe decaan verkozen dient te worden), bepaalt de grote beleidslijnen en keurt de facultaire begroting goed. Deze vergadering komt minstens drie keer per academiejaar en minstens één keer per semester samen. De vergaderingen worden voorgezeten door de decaan van de faculteit. Naast een afvaardiging van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), assisterend academisch personeel (AAP) en bijzonder academisch personeel (BAP) wordt deze vergadering ook door twintig studenten bijgewoond. Een groot deel van deze studenten wordt afgevaardigd door Wina.

Departementsraad

Op het niveau van de departementen vinden we de departementsraden terug. De departementsraad is het hoogste beslissingsorgaan binnen ieder departement. De materie die er behandeld wordt is doorgaans niet zo heel erg belangrijk voor de gemiddelde student. Het gaat er onder andere over de inzet van personele en financiële middelen, de prestaties op onderzoeksvlak (bijvoorbeeld het aantal wetenschappelijke publicaties per wetenschapper) en het beheer en onderhoud van de gebouwen waarover het departement beschikt. Een departementsraad vergadert typische één keer per semester. De vergaderingen worden voorgezeten door de departementsvoorzitter. De departementsraad bestaat voornamelijk uit personeelsleden van het departement, maar wordt ook door een aantal studenten bijgewoond. Er is normaal gezien minstens één student aanwezig van iedere opleiding die door het departement ingericht wordt.

Permanente Onderwijscommissie (POC)

Op het niveau van de opleidingen vinden we tenslotte de permanente onderwijscommissies ofwel POC's terug. Een permanente onderwijscommissie is verantwoordelijk voor de inrichting van één bepaalde opleiding. Ze bepaalt zo onder andere welke opleidingsonderdelen er in het programma staan en wat de inhoud van deze opleidingsonderdelen is. Daarnaast stippelt ze ook een aantal modeltrajecten uit. Kortom, ze trachten permanent de kwaliteit van een opleiding te waarborgen en zijn voor de studenten veruit het handigste instrument om effectief iets aan hun opleiding te verbeteren. Een permanente onderwijscommissie vergadert minstens drie keer per semester. De vergaderingen worden voorgezeten voor de programmadirecteur. Tenminste een derde van de leden van een permanente onderwijscommissie zijn studenten. Doorgaans betekent dit dat de studentendelegatie uit vijf of zes studenten bestaat.